Питання до екзамену

Назвіть вид уваги, що має цілеспрямований характер, але не потребує свідомих зусиль. Як трактується природа людини в межах гуманістичного підходу? Назвіть його основних представників. Назвіть основних представників https://vikna.if.ua/cikavo/143339/view матеріалістичного та ідеалістичного підходів до розв’язання проблеми душі в античний період. “Учень молодшого шкільного віку відповідає на уроці історії, розкриваючи основні аспекти поставленого йому питання.

3. методи дослідження особистості у психологічній науці, їх переваги та недоліки

Його суть полягає в отриманні інформації про об’єктивні чи суб’єктивні факти зі слів опитуваних (респондентів). За характером (змістом) вирішуваних завданьможуть бути групи сенситивності (розвитку психологічної чутливості), розвитку впевненості в собі, розвитку організаторських здібностей, групи анонімних алкоголіків і т.п. Карл Роджерс також з часом став прихильником груповий психокорекційної роботи і писав, що в психотерапевтичної групі «людина пізнає себе і інших глибше, ніж в звичайних життєвих обставинах.

види

Користуючись відкритими питаннями, консультант спонукає клієнта назвати всі можливі варіанти, які той вважає підходящими і реальними, допомагає висунути додаткові альтернативи, однак не висловлює своїх рішень. Соціально-культурні завдання -пізнавальні, моральнонравственние, ціннісно-смислові – специфічні для кожного вікового етапу в конкретному соціумі в певний період його історії. Ці завдання об’єктивно визначаються суспільством в цілому, а також етнорегіональної особливостями і найближчим оточенням людини.

4. Основні методи психологічних досліджень

Спостереження може проводитися в різноманітних варіантах. Наприклад, досить широко застосовується метод включеного спостереження. Даний метод використовується в тих випадках, коли психолог сам є безпосереднім учасником подій. Однак якщо під впливом особистої участі дослідника його сприйняття і розуміння події може бути спотворено, то краще звертатися до стороннього спостереженню, що дозволяє більш об’єктивно судити про події. Включене спостереження за своїм змістом дуже близько до іншого методу – самоспостереженню. Суб’єктивні методи ґрунтуються на самооцінках або самозвітах випробовуваних, а також на думці дослідників про те чи іншому спостережуваному явищі чи отриманої інформації. З виділенням психології в самостійну науку суб’єктивні методи отримали першочерговий розвиток і продовжують удосконалюватися в даний час.

Перед дослідженням потрібно зустріч розробників, щоб визначити області інтересів. Їх цікавлять моменти повинні знайти відображення в переліку дій і подій, за якими збираються спостерігати. Ще одна перевага тестування полягає в тому, що спостереження надійні.

Коефіцієнт інтелекту цих дітей дорівнював 140 і вище, а вік – від дошкільної до восьмого класу включно. Середній показник коефіцієнта інтелекту (intelligence quotient – IQ) даної вибірки склав 150 одиниць, при цьому 80 дітей мали 170 і більше балів. Умови застосування тесту стандартизовані, задачі (стимули, питання) теоретично і емпірично обгрунтовані і є однозначними. Результат вимірювання, як правило в кількісній формі, придатність тесту як вимірювального інструмента гарантується випробуванням надійності, похибка оцінки може бути врахована. Наукова інтерпретація результатів тестових випробувань проводиться на підставі теоретично і статистично обгрунтованих норм.

Таке спостереження активно використовується у військовій та правоохоронній області. Безпосередність – спостерігач фіксує в протоколі те, що бачить. Просторово подібні (геометрично подібні) – макети або муляжі. Спостереження бувають стандартизованими і не стандартизованими. Л Фестінгер була розроблена теорія когнітивного дисонансу. Розкажіть про сучасних науках, що вивчають людину як біологічний вид. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій.